استیکر

استیکر ها در فضاهای مختلف با کمترین هزینه، تاثیر فراوانی را برجا می گذارند. قابلیت جابجایی و همچنین شست وشوی آن از ویژگی های بارز استیکر مناسب است. طراحی استیکرها متفاوت است و در فضاهای متنوع نوع طراحی خاصی را ایجاب می کند. استیکرهای اتاق کودک، استیکر حاشیه دیوار، استیکر درب و … از جمله این موارد است.

شناسه محصول 

نمونه محصول 

استیکر

استیکر سفید بسته به ماهیت آن به دو نوع با برش و بدون برش تقسیم می شود.